Projekty

Projekt: Školní asistent pro Školku v zahradě

byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity
a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Odkaz na PDF projektu.

SLUNCE V ZAHRADĚ,  aneb využití obnovitelných zdrojů v lesní MŠ

Evidenční číslo projektu: EVO/OSČ/050981/2023

Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci tematického zadání Osvětová činnost.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 • 4 ekologické výukové programy,
 • externí ekologický výukový program Tajemství slunce,
 • 2 příměstské tábory v přírodě zaměřené na zážitkové učení,
 • 6 Klubíkových setkání v přírodním prostředí pro rodiče s dětmi,
 • workshop pro pedagogy z MŠ na téma Živly v zahradě,
 • pořízení vzdělávacích pomůcek.

Řemesla v zahradě

Tento projekt je realizován díky podpoře z  grantové výzvy Minigranty pro Kutnohorsko 2022-2023 Nadačního fondu Eduzměna.

Cílem projektu je propojit různé generace při společné práci a učení v reálných podmínkách: propojení učňů z oboru truhlář a dětí ze Školky v zahradě, jejich pedagogů, rodičů a obou školních komunit.

Náplní setkání bude společné zapojení do  výroby truhlářských výrobků. Učni truhláři pod vedením svého mistra zasvětí děti ze školky do truhlářského řemesla, společně vyrobí lisy na květiny, truhličky a bedýnky – výrobky, které najdou uplatnění v každodenním životě školkových dětí. Truhlářský mistr rodičům a pedagogům dětí ze školky vysvětlí, jak na polytechnickou výchovu s dětmi předškolního věku.

V závěru projektu, v rámci oslav 10. narozenin školky, dorazí i mistr řezbář, pod jehož vedením si děti vyrobí ze dřeva hračku, a také mistr knihař se svým ručně vyráběným dřevěným lisem, na kterém si děti vytisknou svůj obrázek pomocí razítek vyrytých do dřeva. Účastníci projektu se tak seznámí i s dalšími řemesly spojenými se dřevem.

Projekt je realizován v období od dubna do června 2023.

Logo – Zelené oázy
Logo – Nadace Partnerství
Logo – MOL Česká republika
Přírodní zahrada Školky v zahradě

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Projekt umožní oživit zahradu kutnohorské lesní mateřské školy Školky v zahradě tak, aby sloužila jako přírodní učebna i místo setkávání. Za tímto účelem budou v zahradě za pomoci rodičů a komunity sdružující se kolem LMŠ v rámci dvou vzdělávacích workshopů vytvořeny tři venkovní učebny – budou založeny pěstitelské záhony a vysazeny keře, založen záhon s aromatickými rostlinami a vybudován kompostér. Vybrané rostliny zlepšují kapilární vzlínavost v půdě a tím i vodní cyklus a mikroklima v místě. Klimaticky příznivé bude rovněž pěstování v místě a využívání vlastního kompostu.

Projekt je realizován v období od dubna do prosince 2023.

Vodní svět – vzdělávání v přírodě

Evidenční číslo projektu: EVO/OSČ/046678/2022

Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci tematického zadání Osvětová činnost.

V rámci projektu budou v období od května do prosince 2022 realizovány následující aktivity:

 • 4 ekologické výukové programy na téma voda,
 • exkurze na téma voda,
 • slavnosti otevírání říčky Vrchlice,
 • divadelní představení Řeka,
 • 2 příměstské tábory zaměřené na zážitkové učení o vodě,
 • 4 Klubíková setkání v přírodním prostředí,
 • prezentace o projektu,
 • vzdělávací pomůcky a herní prvky.

Propagační video Lesní mateřské školy Prostor plus

Číslo projektu: 52019266

V rámci grantového programu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ připravujeme prezentační video o naší lesní mateřské škole. Video bude mapovat den ve školce, ukáže podstatu koncepce lesních mateřských škol jako takových a představí práci s dětmi v průběhu jednotlivých ročních období. Video bude po jeho dokončení zasláno rodičům, přátelům školky a zveřejněno na youtube.

Profesionalizace lesní mateřské školy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012833

Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.


Zázemí Školky v zahradě

Číslo projektu: 1190700073

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

 

V rámci projektu bylo pořízeno zázemí pro lesní mateřskou školu Školka v zahradě. Projekt zahrnoval výstavbu nové jurty s využitím recyklovaného materiálu z původní, již dosloužené, jurty. Zrecyklována byla podlaha, dveře, kamna a další dřevěné části. Dále byl k nové jurtě přistavěn přístřešek z přírodního materiálu, ve kterém mohou děti spát či odpočívat. Podél přístřešku byl vybudován vyvýšený záhon, na kterém mohou děti pěstovat bylinky a drobné zemědělské plodiny.