Projekty

Profesionalizace lesní mateřské školy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012833

Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.